Ātrais kredīts via

Aizņēmējs apliecina, ka sniegtās ziņas ir patiesas. Aizņēmējs ir brīdināts par likumā noteikto kriminālatbildību, veicinot un atbalstot noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu no Trešo personu puses. Ja Aizņēmējs nepilda norādīto – Aizdevējs turpina uzskatīt, ka Aizdevumu saņēmis ir pats Aizņēmējs ar visām no tā izrietošajām sekām. Kurss ir atbilstošs tās Aizdevēja bankas Aizdevuma valūtas pārdošanas kursam, uz kuras kontu tiek pārskaitīts Aizdevums pie Aizdevuma atmaksas, dienā, kad tiek veikts pārskaitījums. Šāda atmaksāšana apliecinās Aizņēmēja īstu gribas izteikumu veikt pilnīgu Aizdevuma līgumā noteikto maksājumu izpildi pirms Aizdevuma atmaksas datuma. Aizņēmējam ir tiesības šī līguma darbības laikā pieprasīt Aizdevējam nosūtīt uz Aizņēmēja e-pasta adresi elektroniskā veidā Aizdevuma atmaksas grafiku, ar tajā attēloto faktisko situāciju uz Aizdevuma atmaksas grafika nosūtīšanas dienu Aizņēmējam. Aizņēmējam ir pienākums rūpēties un garantēt Aizdevējam, ka Aizdevuma līgumu patiešām noslēdz pats Aizņēmējs, nevis kāda Trešā persona, lietojot Aizņēmēja personas datus. Aizņēmējs apņemas savlaicīgi atmaksāt Aizdevējam Aizdevumu un Procentus atbilstoši Aizdevuma līgumam un Rēķinam līdz Aizdevuma atmaksas datumam veicot pārskaitījumu uz Aizdevēja kontu. Šādos gadījumos Aizdevējs nosūta Aizņēmējam īsziņu SMS veidā uz viņa norādīto mobilā tālruņa numuru, izsakot tam attiecīgu Aizdevuma līguma grozījumu piedāvājumu. "Rēķins" - Aizdevēja sagatavots rēķins Aizdevuma atmaksai, Procentu vai kādu citu no šī līguma noteikumiem izrietošu maksājumu samaksai. Šajā gadījumā Aizņēmējs atbild par visiem zaudējumiem, ko tas ar savu darbību un bezdarbību ir nodarījis Aizdevējam. Aizņēmējam vienlaicīgi nevar tikt izsniegti vairāki Aizdevumi. Kompānija SIA VIA SMS sadarbojas ar tādām maksātspējas un kredītvēstures novērtēšanas kompānijām kā Creditreform, Gelvora un Kreditu Inkasso. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Aizņēmēja reģistrāciju Mājas lapā. Aizdevējs neizskata Aizdevuma pieprasījumu un nepieņem lēmumu par Aizdevuma piešķiršanu, ja Aizņēmējs ir pārkāpis kādu no iepriekš ar Aizdevēju noslēgto Aizdevuma līgumu noteikumiem. Šādas pirmstermiņa izpildes gadījumā Aizņēmējs atmaksā Aizdevējam Aizdevumu un samaksā uzkrātos Aizdevuma Procentus par laika periodu no Aizdevuma saņemšanas dienas līdz dienai, kad tas atmaksāts. "Aizdevuma atmaksas datums" - Aizdevuma pilnas atmaksas diena vai arī, Aizdevuma atmaksas grafika gadījumā – Aizdevuma daļas atmaksas diena, kad Aizņēmējam, atbilstoši Aizdevuma līguma noteikumiem, jāveic attiecīgais Aizdevuma atmaksas un Procentu maksājums. Aizdevējs grozītos šī Līguma noteikumus publicē Aizdevēja interneta mājas lapā www.viasms.lv. Līgums darbojas un ir spēkā līdz pilnai saistību izpildei no Aizņēmēja puses, ievērojot šeit norādītos izņēmumus.

Ātrie kredīti -

. "Mājas lapa" - Aizdevēja interneta mājas lapa ar adresi www.viacredit.lv, kurā Aizņēmējs elektroniski reģistrējas, izveido savu Lietotāja profilu un apliecina savu piekrišanu Aizdevuma līguma noteikumiem, noslēdzot Aizdevuma līgumu. Aizdevēja prasījumi pret Aizņēmēju tiek dzēsti šādā kārtībā: Procenti, Nokavējuma procenti, Aizdevums un citi maksājumi, kas izriet no Aizdevuma līguma. Aizdevējs pēc Aizņēmēja rakstveida pieprasījuma nosūta to drukātā formātā uz Aizņēmēja norādīto deklarēto un/vai faktisko dzīvesvietas adresi. Aizņēmējs apņemas bez ierunām izpildīt Aizdevuma līguma saistības un sakarā ar to izpildi uzņemas nokavējuma seku un nejaušības risku. "Aizņēmējs" - Aizdevuma līguma noteiktajām prasībām atbilstoša, rīcībspējīga fiziska persona, kas noslēdz šo līgumu, aizņemoties naudas līdzekļus no Aizdevēja. Izvēloties veikt ikmēneša maksājumus, aizņēmējs var par maksu mainīt minimālā maksājuma datumu. Neskaidrību gadījumā, noteicošais ir līguma teksts latviešu valodā. Izmantojot tehnoloģiskos sasniegumus un nodrošinot augstu klientu apkalpošanas kultūru, uzņēmumam īsā laikā ir izdevies nostabilizēties un iegūt atpazīstamību patēriņa kreditēšanas segmentā Latvijā un panākt strauju klientu skaita pieaugumu. Ar šīs izmaksas vai pārskaitījuma veikšanas brīdi uzskatāms, ka Aizņēmējs ir saņēmis pirmo Aizdevumu un tam ir saistoši Aizdevuma līguma noteikumi. Kredītvēstures ietekme Aizdevuma laicīga neatmaksāšana var negatīvi ietekmēt aizņēmēja kredītvēsturi. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Aizņēmēju no pienākuma izpildīt Aizdevuma līgumā minētās saistības. "Aizņēmēja konts" - uz Aizņēmēja vārda jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērts norēķinu konts, kas norādīts Lietotāja kontā un uz kuru, saskaņā ar šī līguma noteikumiem, Aizdevējs pārskaita Aizņēmējam noteiktu naudas summu – Aizdevumu. gada un piedāvā patēriņa kreditēšanas pakalpojumus, izmantojot zīmolus VIASMS.lv, VIACREDIT.lv un SAVA.card. Atbilstoši šī līguma noteikumiem, Aizņēmēja pienākums ir rūpēties un nodrošināt, lai Parole nekļūtu zināma Trešajai personai. Aizdevējam nav pienākums pamatot šādu atteikumu. Lai attīstītu un uzlabotu Aizdevēja piedāvātos pakalpojumus, kā arī izpildītu no likuma izrietošos Aizdevēja pienākumus, Aizdevējam ir tiesības vienpusēji veikt grozījumus šajā Aizdevuma līgumā. Aizņēmējam jāsadarbojas ar tiesībsargājošām iestādēm un jāveicina noziedzīga nodarījuma izmeklēšana, jānorāda iestādēm Aizdevējs kā cietušais kriminālprocesa ietvaros. Šī punkta izpratnē par Trešajām personām ir atzīstami arī Aizņēmēja ģimenes locekļi, radinieki, u.c. Ja Aizņēmējs nav izpildījis Aizdevuma līguma saistības, Aizdevējam ir tiesības sniegt informāciju par Aizņēmēju bez iepriekšējas Aizņēmēja piekrišanas jebkurai Trešai personai pēc savas izvēles. Aizņēmējs maksā Aizdevējam Procentus saskaņā ar Aizdevēja piedāvātu un Aizņēmēja apstiprinātu un Aizdevuma līgumā norādītu apmēru. Aizņēmējam ir pienākums savlaicīgi maksāt Procentus un veikt citus maksājumus tikai par to laika posmu, līdz kuram Aizņēmējs pilnā apmērā nokārto savas saistības pret Aizdevēju. Personas datu apstrādes pamatprincipi ir noteikti Aizdevēja Privātuma politikā, kas atrodama mājas lapās www.viasms.lv, www.viacredit.lv, www.savacard.lv. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Aizdevuma izsniegšanu Aizņēmējam, par to informējot Aizņēmēju. Aizdevējs pārskaita Aizdevumu uz Aizņēmēja kontu. Aizdevējam ir tiesības citu Aizņēmēja kreditoru tiesību aizsardzības interesēs paziņot trešajām personām par Aizņēmēju un viņa parādu. Līgums pieejams latviešu un krievu valodā. "Aizdevējs" - sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VIA SMS", vienotās reģistrācijas Nr. Aizdevējs apstiprina, ka jebkura informācija par Aizņēmēju Aizdevuma līguma sakarā ir uzskatāma par konfidenciālu.

Ātrie Kredīti Internetā | Aizdevums no

. Ja Aizdevējs nav saņēmusi jebkādus rakstveida iebildumus, uzskatāms, ka Aizņēmējs piekrīt Līguma grozījumiem, un šie grozījumi kļūst Pusēm saistoši.

ViaSMS ātrais kredīts -

. Aizdevuma līguma noslēgšanai un Aizdevuma saņemšanai pēc Aizdevuma līguma noslēgšanas priekšlikuma saņemšanas Aizņēmējs Lietotāja profilā apstiprina Aizdevēja piedāvājumu. Aizņēmējam ir tiesības izmantot Aizdevumu jebkādam likumīgam mērķim. Kavēto maksājumu piedziņas gadījumā piedziņas sabiedrību izdevumus sedz Aizņēmējs. Nokavējuma procenti nedrīkst pārsniegt aizdevuma pamatsummu. Aizdevējs nosūta Aizņēmējam lēmumu par Aizdevuma piešķiršanu uz Aizņēmēja mobilo tālruni. Slikta kredītvēsture var negatīvi iespaidot pieprasījumus pēc aizdevuma vai kredīta no citām finanšu vai banku insitūcijām nākotnē. Ja maksājumi tiek veikti citā valūtā nekā Aizdevuma valūta, tiek veikta valūtas, kurā tiek veikts maksājums, konvertācija uz Aizdevuma valūtu. Pirmā Aizdevuma izmaksa Aizņēmējam skaidrā naudā vai iemaksa Aizņēmēja kontā nozīmē, ka Aizdevējs ir akceptējis šī Aizdevuma līguma noteikumus un Aizdevuma līgums ir stājies spēkā. Ātrais kredīts via. Aizdevuma atmaksas grafiks tiek nosūtīts uz Aizņēmēja norādīto e-pasta adresi. "Puses" - Aizņēmējs un Aizdevējs, abi kopā. Aizdevējs ir saņēmis lēmumu par Aizņēmēja fiziskās personas maksātnespējas procesa vai tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšanu. Aizņēmējam ir pienākums savlaicīgi samaksāt tikai šajā Aizdevuma līgumā norādītos maksājumus. Izvēloties pilnu aizdevuma summas apmaksu veikt vēlāk, Jums jāveic tikai minimālais maksājums, kura apjoms pieejams gan rēķinā, gan arī klienta profilā. Aizņēmējs apzinās tiesiskās sekas par nepatiesu ziņu sniegšanu. Mums ir prieks, ka klientu skaits pieaug un vairums no viņiem izmanto mūsu pakalpojumus atkārtoti. Aizdevējs sniedz informāciju latviešu un krievu valodā. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs Rēķinu sagatavo elektroniski, un tas ir derīgs bez paraksta. Ar Aizdevuma līguma speciālajiem noteikumiem Aizņēmējs iepazīstas Aizdevēja Mājas lapā www.viacredit.lv pirms Aizdevuma līguma noslēgšanas un Aizdevuma pieprasījuma iesniegšanas Aizdevējam. Ja Aizdevējs no Aizņēmēja saņem maksājumu, kuru nav iespējams identificēt, tad šāds maksājums netiek uzskatīts par saņemtu līdz tā identifikācijas brīdim un Aizdevējam ir tiesības piemērot nokavējuma procentus Aizņēmējam saskaņā ar Aizdevuma līgumu. Pēc notikušas Aizņēmēja reģistrācijas Mājas lapā, Aizdevējs nosūta Aizņēmējam viņa norādītajā saziņas valodā Aizdevuma līgumu uz Aizņēmēja reģistrējoties uzrādīto e-pasta adresi. Šādi nosūtītam Aizdevuma līguma eksemplāram nav jābūt parakstītam no Aizdevēja puses. Elastīgais aizdevums piedāvā īpaši ērtus aizdevuma atmaksas noteikumus – atsevišķa aizdevuma pagarināšana nav jāveic. Vienlaikus Aizdevuma pieprasījums nozīmē to, ka Aizņēmējs ir iepazinies ar Aizdevuma līguma speciālajiem noteikumiem, tos akceptējis un vēlas, lai tie kļūtu par Aizdevuma līguma neatņemamu sastāvdaļu. jebkādas fiziskas un juridiskas personas. Aizņēmēja ar nodomu vai klusējot izsniegts pilnvarojums Trešajām personām veikt jebkādas šajā Aizdevuma līgumā noteiktās darbības uz Aizdevēju neattiecas un nav tam saistošs. „Aizdevuma atmaksas grafiks" – saskaņā ar šo Aizdevuma līgumu Aizņēmēja piekrišana veikt Aizdevuma un Procentu apmaksu daļās – noteikta skaita ikmēneša maksājumos. Iestāžu pieņemtos lēmumus Aizņēmējam ir pienākums iesniegt Aizdevējam. "Lēmums par Aizdevuma piešķiršanu" - saskaņā ar Aizdevuma līgumu izteikta Aizdevēja piekrišana – akcepts noslēgt Aizdevuma līgumu ar Aizņēmēju un izsniegt tam Aizdevumu. Pušu starpā radušās domstarpības un strīdi tiek risināti sarunu ceļā. VIASMS.lv piedāvā iespēju izmantot Elastīgo aizdevumu, kas klientam ļauj izvēlēties aizdevuma atgriešanas nosacījumus, balstoties uz savām vajadzībām. Noslēdzot šo līgumu, Aizņēmējs apliecina, ka ir atbildīgi izvērtējis savas materiālās iespējas Aizdevumu atdot atbilstoši šī līguma noteikumiem, kā arī novērtējis ar Aizdevumu saistītos iespējamos finansiālos riskus. Aizņēmējam par tiesību izmantošanu pildīt kredīta saistības pirms noteiktā termiņa nav rakstiski vai kādā citā veidā jāinformē Aizdevējs. Aizdevuma līgumā noteiktie maksājumi tiek veikti Aizdevuma valūtā. Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā latviešu valodā un nosūtāmi otrai Pusei pa pastu, faksu vai e-pastu, uz adresi vai faksa numuru, kas ir norādīti Aizdevuma līgumā vai Aizņēmējam veicot reģistrāciju. Pozitīva atbilde par aizdevuma piešķiršanu būs atkarīga no kredītu komisijas lēmuma, kas izvērtēs aizņēmēja kredītvēsturi, ikmēneša ieņēmumus un citus faktorus. Aizņēmējs piekrīt Aizdevēja tiesībām nodot Aizņēmēja personas datus apstrādei uz citu valsti, kā arī Aizdevēja saistītajiem uzņēmumiem. Ar minētā pārskaitījuma veikšanas brīdi uzskatāms, ka Aizņēmējs ir saņēmis Aizdevumu.

"Puse" - Aizņēmējs vai Aizdevējs. Aizņēmējs piekrīt gan datu apstrādei un Aizņēmēja datu saņemšanai, nosūtīšanai Trešām Personām ne tikai par Aizņēmēja pienācīgi, bet arī nepienācīgi pildītiem aizdevumiem. "Aizdevuma līgums" - starp Aizdevēju un Aizņēmēju uz šajā līgumā paredzētajiem noteikumiem noslēgtais Aizdevuma līgums. Līgumā lietoto terminu skaidrojums: "Aizdevums" - naudas līdzekļi, kurus saskaņā ar šī Aizdevuma līguma noteikumiem, Aizdevējs aizdod Aizņēmējam. Aizņēmējs aizpilda Aizdevuma pieprasījumu Mājas lapā Lietotāja profilā, norādot tajā visas pieprasītās ziņas, t.sk. Informācija par Aizdevuma atmaksu, Procentiem, aprēķinātajām Nokavējuma procentu summām un cita ar Aizdevuma līguma izpildi saistītā informācija ir pieejama Aizņēmēja Lietotāja profilā Aizdevēja mājas lapā www.viacredit.lv. Formula procentu aprēķinam ir noteikta Aizdevuma līguma speciālajos noteikumos. Lai saņemtu Aizdevumu, Aizņēmējs reģistrējas Mājas lapā. Mūsu klienti – tā ir mūsu uzņēmuma vērtība. Ātro kredītu top. Šis Aizdevuma līgums ir noslēgts elektroniskā formā. Nejaušības risku Aizņēmējs uzņemas tikai, ja Aizņēmējs rīkojies pretēji normatīvajiem aktiem vai pretēji Aizdevuma līguma noteikumiem. "Aizdevuma termiņš" - Aizdevēja piedāvāts un Aizņēmēja apstiprināts termiņš, kurš sāk darboties Aizdevuma līguma spēkā stāšanās dienā un beidzas Aizdevuma pilnas atmaksas dienā. Galvenais VIASMS.lv izvirzītais mērķis ir nodrošināt vienkāršu, klientu ērtībām un vajadzībām atbilstošu finanšu pakalpojumu sniegšanu. Aizņēmējs atbild Aizdevējam par Mājas lapā, Lietotāja profilā un Aizdevuma pieprasījumā minēto, kā arī saskaņā ar Aizdevuma līguma noteikumiem sniedzamo ziņu patiesumu, precizitāti un pilnību. "Procenti" - saskaņā ar Aizdevuma līguma noteikumiem procentos izteikta maksa, kuru Aizņēmējs maksā Aizdevējam par Aizdevuma summas lietošanu un to apmērs ir noteikts Aizdevuma līguma speciālajos noteikumos. Ja Aizdevējs izsniedz Aizņēmējam pirmo Aizdevumu, Aizdevējs izveido mājas lapā www.viacredit.lv Aizņēmēja lietotāja kontu, pamatojoties uz Aizdevuma līguma pieteikumā norādīto Aizņēmēja e-pasta adresi. Aizņēmējam ir jābūt pietiekamiem un regulāriem ikmēneša ieņēmumiem, kas ļauj atmaksāt kredītu. Pirms tiek noslēgts Aizdevuma līgums, Aizdevējs ir tiesīgs, pamatojoties uz savu kredītpolitiku, piedāvāt Aizņēmējam aizņemties mazāku summu nekā tā, ko Aizņēmējs ir norādījis savā Aizdevuma pieteikumā. "Aizdevēja bankas konts" – Aizdevēja bankas konts, kas norādīts Mājas lapā vai Aizņēmējam nosūtītajā Rēķinā. "Lietotāja profils" - Aizņēmēja personīgā informācijas lapa Mājas lapā, kas, pēc Aizņēmēja reģistrācijas Mājas lapā, tiek veidota automātiski un ir pastāvīgi pieejama Aizņēmējam pēc Aizņēmēja lietotāja vārda un paroles ievadīšanas Mājas lapā. Ja mainās Aizņēmēja reģistrācijas laikā uzrādītais Aizņēmēja konts vai mainās jebkura cita Aizņēmēja reģistrācijas laikā sniegtā informācija, Aizņēmējs nekavējoties veic Lietotāja profilā izmaiņas un ievada Lietotāja profilā aktuālo informāciju. Aizdevuma līgumā noteiktā Aizņēmēja maksājumu saistība ir izpildīta ar brīdi, kad maksājumu summa ir ieskaitīta Aizdevēja kontā. Piedāvājam aizņemties arī papildus summu pat tad, ja esošais aizdevums vēl nav atmaksāts. Ja Aizdevējs atsaka Aizņēmējam izsniegt Aizdevumu, Aizdevuma līgums atzīstams it kā par nemaz nepastāvējušu, izņemot Aizņēmēja piekrišanu savu personas datu apstrādei. Pēc Aizdevuma pilnīgas atmaksas, Aizņēmējam ir tiesības izmantot Aizdevēja mājas lapā www.viasms.lv vai www.viacredit.lv norādītās iespējas pieteikties citu aizdevumu saņemšanai ar Aizņēmēja Lietotāja profila palīdzību. Aizņēmējam ir pienākums, veicot jebkādu maksājumu saskaņā ar Aizdevuma līgumu, norādīt maksātāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, Aizdevēja nosaukumu, reģistrācijas numuru, Aizdevēja kontu un apmaksājamā Rēķina numuru. Aizņēmējam ir pienākums izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas. Par savu pienākumu VIASMS.lv uzskata katra klienta vajadzību izpratni, kā arī pozitīvu un atklātu sadarbību. Aizdevējs nav atbildīgs par savu saistību neizpildi gadījumā, ja saistības nav izpildītas no Aizdevēja gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, ko izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi. Visus no Aizdevuma līguma izrietošos maksājumus Aizņēmējs veic, pārskaitot tos uz Aizdevēja kontu. Informāciju par Aizņēmēju Aizdevējs sniedz saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un tikai noteiktām personām, noteiktā kārtībā un apjomā. Ja Aizdevuma atmaksas datums iekrīt sestdienā, svētdienā vai likumā noteiktā svētku dienā, Aizņēmējs veic maksājumu nākamajā vairākuma valsts iestāžu darba dienā pēc Aizdevuma atmaksas datuma

Комментарии

1